Eğitim-Kültür Alanındaki İnkılaplar Ödevi, inkılaplar ödevi

 v     Eğitimin direği olan medreseler sadece dini eğitim vermeye başladı
v     Bu da Osmanlıda batı tarzında yeni okulların açılmasına neden oldu
v     Ayrıca azınlıkların ve kapitülasyonlardan dolayı yabancılarında okulları vardı
v     Bu kadar çok ve çeşitli okulun olması da eğitim birliğini bozdu.
v     Birliğin bozulması toplumda kültür çatışmasını ortaya çıkardı.
v     Yeni Türk devleti bu ve aşağıdaki sebeplerden dolayı bir seri inkılap yaptı.
1)     Eğitim birliğinin olmaması
2)     Ülkede kültür çatışmasının olması
3)     Eğitimde laikliğin hedeflenmesi
4)     Eğitimde batılı çağdaş eğitimin hedeflenmesi
5)     Eğitim programlarının bilimsel olmasının hedeflenmesi
6)     Eğitimin kolay ve yaygın olmasının hedeflenmesi
7)     İşte bu sebeplerden dolayı şu inkılaplar yapıldı
1-TEVHİD-İ TETRİSAT KANUNU 3 MART 1924
v     Bu kanunla ülkedeki bütün okullar maarif vekaletine bağlandı,
v     Artık ülkedeki bütün eğitim işlerini bakanlık düzenleyecekti.
v     Böylece
v     Bütün eğitim kurumları bakanlığa bağlandı
v     Azınlık ve yabancı okulların dini, siyasi amaçlı eğitim yapmaları önlendi
v     Eğitimin laikleşmesi yolunda önemli bir adım atıldı
v     Eğitimin çağdaş ve batılı olması için bir adım atıldı
v     Toplumdaki kültür çatışması önlendi
2-MEDRESELERİN KAPATILMASI 1924
v     Tevhid-i Tetrisat kanunu ile medreseler maarif vekaletine bağlanmıştı.
v     Bu kurum işlevini kaybetmiş çağdışı kalmıştı.
v     Sonuçta kapatılmasına karar verildi.
v     Bunların yerine İlahiyat ve imam hatipler açıldı.
2 Mart 1926 Maarif Vekaleti Kanunnamesi yayınlandı
v     Artık hangi amaçla eğitim yapılacağı da belirlenmiş oldu.
v     Böylece eğitim çağdaş ve modern hale getirildi.
3-YENİ HARFLERİN KABULU 1 KASIM 1928
v     Türkler tarihin akışı içerisinde çeşitli alfabeler kullanmışlardır.
v     Bunlardan bir tanesi de Müslüman  olunca alınan Arap alfabesidir.
v     Bu alfabe
1)     Okumu yazması  zordu
2)     Türkçe yi tam ifade etmiyordu
3)     Okur yazar oranını düşürüyordu
4)     Dünya ile uyumu sağlayamıyordu
5)     İşte bu sebeplerden dolayı  Atatürk yapılan çalışmalardan sonra Latin alfabesinin Türkçe ye uyum sağladığını gördü ve alfabenin değiştirilmesine  karar verildi.
v     Böylece
Okuma yazma kolaylaştı ve oranı arttı
Türkçe daha iyi ifade edildi
Batıyla uyum kolaylaştı
Çağdaşlaşma ve laiklik konusunda önemli bir adım atıldı
v     1928 yılında açılan milli mektepler sayesinde bu alfabe millete öğretilmeye çalışılarak okur yazar oranı artırılmaya çalışıldı.
TÜRK TARİH KURUMU 1931
v     Osmanlı devletinde tarihi incelemeler genelde İslam tarihiyle başlar ve genelde kendi tarihine ağırlık verirdi.
v     M.Kemal bir milletin geçmişini bilip ondan ders çıkarması gerektiğini bildiği için bu konuya önem vererek  Osmanlının bu anlayışını yıktı.
v     Türk Tarih Kurumunu kurarak onlardan
Türk Tarihini milliyetçilik ve laiklik  esaslarına uygun ve bilimsel bir şekilde ele alınmasını istedi.
Türklerin  köklerinin araştırılmasını istedi.
Asya medeniyetinin Türkler tarafından oluşturulduğunun ispatını istedi.
Anadolu da yaşayan ilk kavimlerin  Türk olup olmadığının incelenmesini istedi.
Türklerin dünya medeniyetine katkılarının bulunmasını istedi.
Türklerin İslam medeniyetine katkılarının bunmasını istedi.
TÜRK DİL KURUMU
v     M.Kemal milleti millet yapan unsurlardan birinin de dil olduğunu biliyordu.
v     Türk dili uzun yıllar ihmal edilmişti.
v     Yeni  Türk devleti milliyetçiliği esas almıştı.
v     zaman dilinde millileşmesi esastı.
v     Millileşme yapılırken bilimsel ve sistemli olmalıydı.
v     Türk Dil Kurumu bu işi sistemli bir şekilde yapacaktı.
v     Bu kurumdan
Türkçe’yi yabancı dillerin (Arapça,Farsça) etkisinden kurtarmasını,
Türkçe’nin gelişimini sağlamasını,
Dilde sadeleştirme ve millileştirmeye gidilmesini,
Bu yapılırken halkın Türkçe sinin esas alınmasını,
Türkçe’nin dünya dilleri arasına sokulmasını,
Türkçe’nin bilim ve kültür dili haline getirilmesini istedi
v     Bu iki kurumdan M.Kemalin milliyetçilik ilkesinden yola çıkarak açılmıştır.
v     M.Kemal döneminde ayrıca eğitim alanında
1)     1925 de ilk yüksek okul olan Ankara Hukuk Mektebi açıldı
2)     1933 de İstanbul Üniversitesi ve Yüksek Ziraat Mektebi açıldı
3)     1936 da Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi açıldı
4)     Güzel Sanatlar Akademisi ve Devlet Konservatuvarıda açıldı

About Admin

0 yorum:

Yorum Gönder

Blogger tarafından desteklenmektedir.